Přehled činností PPP

Přehled činností PPP Ústí nad Orlicí
 •  individuální a skupinová diagnostika

 • psychologické poradenství pro děti, žáky, studenty, jejich rodiče a pracovníky škol a školských zařízení

 •  terapeutická činnost (závislosti, osobní krize, šikana, poruchy příjmu potravy, psychosomatické potíže…)

 •  poradenské a terapeutické vedení rodin v krizi (včetně porozvodové péče)

 •  odborná péče pro děti se specifickými poruchami učení, chování, včetně integrace na MŠ, ZŠ a SŠ, vřazování dětí do spec.  tříd a škol

 •  kariérové poradenství 

 •  zjišťování  předpokladů pro školní docházku

 •  logopedická péče a diagnostika vad řeči

 •  návštěva školských zařízení, preventivními programy, konzultace

 •  péče o nadané děti včetně následné péče

 •  organizace seminářů, přednášek pro učitele a rodiče

 •  spoluprace  se sociálními odbory MÚ, s lékaři a Policií ČR, aj. 

 •  zajišťování  odborné praxe studentů VŠ a VOŠ

 •  preventivní  programy ve školách

 •  metodické vedení výchovných poradců a metodiků prevence

 •  VTI – metoda videotréninku interakcí ve školách a v rodinách

Popis jednotlivých služeb a činností

Diagnostická činnost – posuzování schopností, dovedností, osobnostních i dalších předpokladů dítěte 

Týká se:
 • dětí s výukovými a výchovnými potížemi
 • dětí s předpokladem vývojové (specifické) poruchy učení (dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie…)
 • dětí s předškolního věku s cílem posoudit jejich způsobilost (zralost a připravenost) k zahájení školní docházky
 • pomoc při volbě povolání u dětí a mladistvých
 • pomoc při zařazování dětí do speciálních škol (např. jazykové, dyslektické třídy…)
Základem diagnostické činnosti je psychologické a speciálně pedagogické vyšetření.
 • probíhá převážně individuálně
 • časový rozsah vyšetření je 1,5 – 2 hodiny s ohledem na věk a možnosti dítěte
 • s výsledky je rodič či klient seznámen osobně po vyšetření
 • výsledky považujeme za důvěrné
 • zpráva z vyšetření je osobně předána rodičům (klientovi), kteří ji dle svého uvážení předají škole, příp. dalším institucím
 • škole lze zaslat zprávu z vyšetření dítěte pouze s písemným souhlasem rodičů dítěte ( popř. klienta ) viz. zákon o Ochraně osobních dat a zákon o Svobodném přístupu k informacím
Poradenská činnost – konzultace problému, se kterým klient přichází, příp. další vedení 

Terapeutická činnost – práce s klientem s cílem dosáhnout pozitivních změn při řešení problémů. Existují různé formy terapie – rodinná, skupinová, individuální, vždy se jedná o dlouhodobý proces 

Prevence rizikového chování – práce se školními kolektivy, aktuální řešení šikany na školách, problematika drog, agresivity, hráčství, xenofobie, atd. Metodická pomoc při vypracovávání Minimálně preventivních programů a zpracování grantových projektů.

Metodická činnost - pomoc při zpracování minimálně preventivních programů, projektů a grantů, vzdělávací činnost pro školy veřejnost 

EU peníze školám a EU peníze středním školám jsou projekty v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a podporují oblasti 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách a 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách. Více informací zde .
 
Minitendry OSPOD v rámci projektu MPSV realizovaného v Pardubickém kraji - část III - poradenství. Více informací zde.