Nadaní

NADANÍ ŽÁCI

Dotazníky pro zjišťování nadání u žáků ZŠ.

Posuzovací škála pro žáky 1. - 2. ročníku.

Posuzovací škála pro žáky 3. - 5. ročníku.

Posuzovací škála pro žáky 8. - 9. ročníku - český jazyk.

Posuzovací škála pro žáky 8. - 9. ročníku - chemie.

Posuzovací škála pro žáky 8. - 9. ročníku - biologie.

Posuzovací škála pro žáky 8. - 9. ročníku - matematika.

Posuzovací škála pro žáky 8. - 9. ročníku - fyzika.

 

16. 5. 2022

Novinky z Národního pedagogického institutu:

Prezenční setkání – Kulatý stůl pro vedoucí klubů zvídavých a nadaných dětí se blíží! Je určeno jak pedagogům, kteří již nějaký klub na škole či v obci vedou, i těm, kteří by rádi klub založili a chtějí načerpat inspiraci a know-how. Setkání proběhne 3. června od 9 hodin na 2. ZŠ U Školek v Litomyšli, pořádá jej naše krajská Síť podpory nadání a je pro účastníky zdarma. Anotaci programu zasíláme níže, přihlásit se můžete zde nebo formou odpovědi na tento e-mail. S dotazy se obracejte na Josefa Roušara: josef.rousar@npi.cz, 733 127 257.

Konference Ani jeden matematický talent nazmar, kterou pořádá Přírodovědecká fakulta UHK a královéhradecká pobočka Jednoty českých matematiků a fyziků, proběhne 27. – 28. 5. 2022 v prostorách PřF UHK v Hradci Králové. Podrobnosti a odkaz k přihlášení naleznete v příloze. Akce je určená učitelům matematiky a přírodovědných oborů na ZŠ, SŠ a VŠ.

V oblasti péče o duševní zdraví tlumočíme nabídku organizace Nevypusť duši. Dvoudenní kurz pro učitele 2. stupně ZŠ a SŠ s názvem Duševní zdravověda pro učitele proběhne v Praze v termínech 18. 5. a 10. 6. 2022. Více informací a možnost přihlášení naleznete zde, s dotazy se můžete obracet na Danielu Syrovátkovou: daniela.syr@nevypustdusi.cz,  777 904 125

 

Kontakt

Markéta Palečková

marketa.paleckova@npi.cz

 

Metodik pro vzdělávání

Koordinátor podpory nadání

Regionální garant CISKOM

Národní pedagogický institut České republiky

Krajské pracoviště Hradec Králové

 

2. 3. 2020

Níže jsou k dispozici odkazy na metodické materiály využitelné při vzdělávání nadaných na ZŠ (viz excelentní úroveň úloh) ve vzdělávacích oborech Český jazyk a literatura, Matematika a její aplikace a Cizí jazyk. 

http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/20713/metodicke-komentare-ke-standardum-zv-cesky-jazyk-a-literatura.html/

http://clanky.rvp.cz/clanek/k/z/20681/METODICKE-KOMENTARE-KE-STANDARDUM-PRO-ZAKLADNI-VZDELAVANI-CIZI-JAZYK.html/

http://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/20617/METODICKE-KOMENTARE-K-OBORU-MATEMATIKA-A-JEJI-APLIKACE.html/

Další dostupné materiály:

Pedagogická diagnostika nadání

Metodická příručka - Vyhledáváme rozumově nadané žáky

Obohacování výuky

Rozvoj matematického nadání

Metodiky pro pedagogy

Poznámky ke vzdělávání mimořádně nadaných

Podpůrná opatření pro rozvoj nadání

Kontakt na vedoucí oddělení pro jazykové, společenskovědní a umělecké vzdělávání:

Simona Šedá

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Weilova 1271/6

10200 Praha 10

č. tel.: +420 274 022 604

mobil: 739 946 954

e-mail: simona.seda@nuv.cz