Ochrana osobních údajů

PPP Ústí nad Orlicí zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze školského zákona a dalších obecně závazných právních předpisů. PPP dále pořizuje záznamy z akcí, které publikuje na svém webu a FB. Osobní údaje (dále ÚO)  jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.

Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od školy přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování OÚ. PPP je správcem osobních údajů.

Správce OÚ: Pedagogicko-psychologická poradna Ústí  nad Orlicí, Královéhradecká 513

sídlo: Královéhradecká 513, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ: 70847142  telefon: 465521296, e-mail: info@pppuo.cz

Pověřenec pro OÚ: Jaromír Novotný, e-mail: mana@mana.cz.