Ochrana osobních údajů

Pedagogicko-psychologická poradna a speciálně pedagogické centrum Ústí nad Orlicí   zpracovává osobní údaje pouze pro naplnění účelu, ke kterému byly shromážděny a po dobu nutnou k naplnění tohoto účelu. Osobní údaje jsou zpracovávány v nezbytném rozsahu, a to ve veřejném zájmu, pro plnění povinností vyplývajících ze smluv, školského zákona, zákoníku práce a dalších obecně závazných právních předpisů a osobní údaje, jejichž zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů. PPP a SPC ÚO dále pořizuje záznamy z akcí, které publikuje na svém webu, FB, Instagramu, případně ve veřejných sdělovacích prostředcích.

PPP a SPC ÚO zpracovává zejména osobní údaje:

  • klientů (pro klienty je také způsob a rozsah zpracování uveden ve Vnitřním řádu,
  • zaměstnanců PPP a SPC ÚO, personální a mzdová agenda, pracovní náplň, stáže, další vzdělávání, hodnocení pracovníků, agenda spojená s projekty,
  • obchodních partnerů v rozsahu připravovaných a uzavřených smluv,
  • agendy spojené se soutěžemi, konferencemi, metodickým vedením škol,
  • a dalších osob, které se účastní činnosti PPP.

Pro ochranu uvedených informací jsou přijata dostatečná organizační a technická opatření.

Osobní údaje jsou předávány pouze třetím stranám, které souvisí s účelem jejich zpracování nebo zákonem stanoveným osobám, a to včetně jejich předávání do jiných států.

Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od školy přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování OÚ.

 

Správce OÚ: Pedagogicko-psychologická poradna Ústí  nad Orlicí, Královéhradecká 513

sídlo: Královéhradecká 513, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ: 70847142  telefon: 465521296, e-mail: info@pppuo.cz

Pověřenec pro OÚ: Jaromír Novotný, e-mail: mana@mana.cz.

Zkratky:

 OÚ – osobní údaje,

PPP a SPC ÚO - Pedagogicko-psychologická poradna a speciálně pedagogické centrum Ústí nad Orlicí