Pracovníci

vedení poradny

img_petra.png

PhDr. Petra Novotná

Ředitelka PPP, psycholog, psychoterapeut, akreditovaný supervizor, kouč, europsycholog, metodik prevence PPP (okres Svitavy), certifikátor PP. Má zkušenosti s řízením projektů EU ESF OPVK, MŠMT, EU ESF OPRLZ.

V rámci práce v PPP se zabývá výchovnými a výukovými obtížemi, rodinnou terapií, individuální psychoterapií a pracuje s týmy učitelů. Pracuje i na elokovaném pracovišti v Žamberku.

Vystudovala jednooborovou psychologii a pedagogiku na FF Univerzity Karlovy v Praze, dále Pražskou psychoterapeutickou fakultu, Funkční studium pro ředitele škol a školských zařízení. Dále je absolventkou odborných seminářů a výcviků (Psychoterapeutický výcvik – SUR, Výcvik v integrované rodinné psychoterapii, Výcvik v psychoanalytické párové a rodinné terapii, Výcvik telefonické krizové intervence, Výcvik v metodě Videotrénink interakcí, Supervizní výcvik, Výcvik manažerských dovedností pro ředitele škol a školských zařízení, Výcvik koučování, Relaxační techniky, Základy hypnoterapie, Kurz základů grafologie). V PPP Ústí nad Orlicí pracuje od roku 1993. 

img_marketa.png

Mgr. Markéta Sychrová

Zástupkyně ředitelky PPP, vedoucí organizačního útvaru Ústí nad Orlicí, metodik prevence PPP (okres Ústí nad Orlicí), speciální pedagog. Pracuje na pracovišti v Ústí nad Orlicí, zabývá se výukovými a výchovnými obtížemi, realizací interaktivních preventivních programů ve školách, individuální i skupinovou psychoterapií, metodickým vedením pedagogických pracovníků škol a supervizí. Práci s dětmi se věnuje 18 let.

Vystudovala sociální pedagogiku a sociální práce, speciální pedagogiku. Absolvovala kurz Vzdělávání pro pracovníky s drogově závislými klienty, dále Sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik, Supervize a koučování – systemický přístup.

img_Sevcikova.png

Mgr. et Mgr. Petra Ševčíková

Vedoucí organizačního útvaru Svitavy, speciální pedagog. Vystudovala speciální pedagogiku (psychopedie, somatopedie, oftalmopedie, SPU) na Masarykově Univerzitě v Brně. Absolvovala řadu odborných seminářů: Signály SPU na počátku školní docházky, Metoda dobrého startu, Deficity dílčích funkcí, Lezení – základ grafomotoriky, Komunikační systém VOKS, Bazální stimulace, Snooezelen v teorii i praxi, Feuersteinovo instrumentální obohacování FIE I, PLPP ve školní praxi.

V poradenské praxi se zabývá výukovými obtížemi. Pracuje na elokovaném pracovišti ve Svitavách.  

img_jana.png

Mgr. Jana Klementová

Vedoucí Krajského centra primární prevence a speciální pedagog. Organizuje a realizuje preventivní programy pro třídní kolektivy, dále se věnuje metodickému vedení pedagogických pracovníků ve školách a školských zařízeních v oblasti prevence rizikového chování. V rámci speciálně pedagogické praxe se věnuje výukovým obtížím žáků.

Vystudovala speciální pedagogiku na Univerzitě v Hradci Králové. Dále absolvovala specializační studium pro školní metodiky prevence, kurz Pedagog mentorem a několik odborných seminářů např. Signály SPU na počátku školní docházky (Test rizika), Attachment – vznik a poruchy citového pouta a možnosti léčení, „O Romech“, Úvod do problematiky začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem, Motivační rozhovory jako terapeutický a komunikační přístup, Hranice empatie z pohledu neverbálních technik a arteterapeutických technik, Podpora inkluzívního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, Diagnostika a intervence pro žáky se sociokulturním znevýhodněním, Kurz pro učitele základních škol – Reforma multikulturního vzdělávání a Sociálně psychologický tréninkový program. Práci s dětmi se v poradenství věnuje čtrnáct let. 

PSYCHOLOGOVÉ

img_Barlow.png

Mgr. Kamila Barlow

Zabývá se výukovými a výchovnými obtížemi. Pracuje na elokovaném pracovišti ve Svitavách. Absolvovala několik rozšiřujících kurzů např. WJ IE, PAS, Kresba postavy. Podílí se na výzkumech a standardizaci diagnostických metod Vzdělávací aplikace WISC III.

Práci s dětmi se věnuje čtrnáct let.

img_ivana.png

Mgr. Ivana Dvorná Doleželová

V poradenské praxi se zabývá zejména výukovými obtížemi žáků a studentů. Působí na pracovišti v Ústí nad Orlicí a na elokovaném pracovišti v Žamberku.

Vystudovala psychologii na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Absolvovala roční kurz Expresivní přístupy při práci se skupinou pořádaný Asociací dramaterapeutů ČR a další rozšiřující kurzy (Test stromu, aj.). Má zkušenosti s realizací preventivních programů pro třídní kolektivy, standardizací psychodiagnostických metod. 

Práci s dětmi se věnuje 12 let. 

img_Liskova(1).png

Mgr. Magdaléna Lišková

Jako psycholog pracuje od roku 2003. Psychologii vystudovala na FF UK v Praze. Dále je absolventkou kurzu Telefonické krizové intervence u dětí a dospívajících (Sdružení Linka bezpečí dětí a mládeže) a čtyřletého Systematického psychoterapeutického výcviku v Gestalt terapii (Institut pro Gestalt terapii). 

Pracuje na pracovišti v Ústí nad Orlicí.

img_Slaba.png

Mgr. Magdaléna Nádvorníková

Jako psycholog působí na pracovišti ve Svitavách, kde se zabývá výukovými a výchovnými obtížemi žáků a studentů.

Absolvovala dvouoborové bakalářské studium Psychologie a Žurnalistiky a mediálních studií a magisterské studium Psychologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Má zkušenosti s profesní diagnostikou a kariérním poradenstvím (metody jako NEO-PI-R, ICL, BIP, SVF-78, SDS, assessment centrum), které získala v Kariérním centru MU. V Centru rozvoje nadaných dětí při FSS MU byla proškolena k administraci WJ IE II COG a několika subtestů nástroje IDS.

Aktuálně na rodičovské dovolené.

img_Novak.png

Mgr. Ondřej Novák

Zabývá se výukovými a výchovnými obtížemi, realizuje programy primární prevence. Pracuje na pracovišti v Ústí nad Orlicí. Psychologii vystudoval na univerzitě Palackého v Olomouci. Zúčastnil se dlouhodobé stáže v hospici na Svatém Kopečku. Dále je absolventem kurzu psycholog ve zdravotnictví. Aktuálně se i nadále vzdělává a rozvíjí, například v rámci započatého psychoterapeutického výcviku v analytické psychoterapii.

img_Obrova_Jana.jpg

Mgr. Jana Obrová

Pracuje jako psycholog na pracovišti ve Svitavách. Psychologii vystudovala na Filozofické fakultě Palackého univerzity v Olomouci. Je absolventkou dvouletého programu celoživotního vzdělávání na UP „Školní psycholog a školní speciální pedagog“. Dále absolvovala kurz reflexní terapie. Působila jako školní psycholog. Práci s dětmi se věnuje 15 let.

img_Necasova.png

Mgr. Nicola Ponomarevová

img_Sobotkova.png

Mgr. Jaroslava Sobotková

Jako psycholog pracuje v Ústí nad Orlicí a na elokovaném pracovišti ve Vysokém Mýtě. Zabývá se výukovými a výchovnými potížemi. 

Absolventka bakalářského oboru Sociální politika a sociální práce a magisterského studia Psychologie na MU v Brně a také několika kurzů (2004 – 2005 Výcvik v telefonické krizové intervenci pod vedením občanského sdružení Rafae Praha, Únor 2008 Výcvik v internetovém poradenství pod vedením Modré linky Brno, 2006 – 2011  Sebezkušenostní výcvik při práci s problematickým třídním kolektivem, organizovaný IPPP Praha, Kurzy zaměřené na práci s klienty trpícími poruchami autistického spektra vedené SPC Svítání Pardubice a APLA Brno, Kurzy a semináře k využívání diagnostických metod). Má osmnáctiletou praxi v práci s dětmi.

img_Tvrdikova.png

Mgr. Vlasta Tvrdíková

Zabývá se výchovnými a výukovými problémy, psychoterapeutka (Rogers), grafoložka, videotrenérka, supervizorka, lektorka primární prevence, poradenskou péči poskytuje klientům na elokovaných pracovištích v Poličce a ve Svitavách. Práci s dětmi se věnuje 39 let.

Vystudovala Filozofickou fakultu UK v Praze. Dále si své vzdělání a odbornou způsobilost rozšiřuje např. Psychoterapeutický výcvik: Přístup zaměřený na klienta (Rogers). Tříleté postgraduální studium psychologie písma (grafologie). Dvouleté studium zaměřené na prevenci návykového chování a dalších společensky nežádoucích jevů (peer-programy). Kurz prevence šikany, Kurz krizové intervence, Eriksonovská hypnoterapie, Ostrov rodiny a další.

img_Zapletalova.png

Mgr. Ludmila Zapletalová

V PPP se zabývá výukovými obtížemi žáků a studentů. Pracuje na pracovišti v Ústí nad Orlicí a na elokovaném pracovišti v Lanškrouně.

Psychologii vystudovala na Univerzitě Palackého v Olomouci. Dále je absolventkou oboru Učitelství pro střední zdravotnické školy. Práci s dětmi se věnuje 20 let.

SPECIÁLNÍ PEDAGOGOVÉ

img_Krupova.jpg

Mgr. Lenka Krúpová

V poradenské praxi se zabývá výukovými obtížemi, věnuje se zejména logopedii. Pracuje na elokovaném pracovišti ve Svitavách. Působí též jako lektor programů primární prevence. Vystudovala speciální pedagogiku (logopedie, surdopedie, specifické poruchy učení) na Masarykově Univerzitě v Brně. Práci s dětmi se věnuje desátým rokem.

img_Lenka_Mejdrova.jpg

Mgr. Lenka Kubešová

Speciální pedagožka, která se věnuje výukovým obtížím žáků a studentů, zaměřuje se také na logopedii. Pracuje i na elokovaném pracovišti v Žamberku. 

img_Kuntova(1).png

PhDr. Petra Kuntová

Věnuje se výukovým obtížím. Pracuje v Ústí nad Orlicí, ale i na elokovaném pracovišti v Žamberku.

Absolventka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a několika rozšiřujících kurzů (Diagnostika struktury matematických dovedností, Diagnostika specifických poruch učení u adolescentů a dospělých osob, Test stromu). Má 15-letou praxi v práci s dětmi.

img_Zakourilova.png

Mgr. Hana Zakouřilová, MBA

Vystudovala speciální pedagogiku - oborovou na Univerzitě Karlově v Praze. Je absolventkou 5 letého výcviku KVP (komplexní výcvik prevence) 2007-2011 a psychoterapeutického výcviku v integrativní psychoterapii ve Skálově institutu v Praze (2012-2016). Kvalifikaci si rozšířila studiem MBA se zaměřením na Management a finance. Absolvovala i mnoho dalších seminářů zaměřených na vzdělávání a komunikaci. Dříve pracovala např. v diagnostickém ústavu, dětském domově a na střední odborné škole. Věnuje se poradenství a psychoterapii dospělých i dětí a aktivně lektoruje.
V PPP se věnuje speciálně pedagogické diagnostice. 

img_Zemankova(1).png

PaedDr. Magdalena Zemánková

Zabývá se výukovými a výchovnými problémy, stimulačními programy kognitivně-motorických dovedností, logopedka, poskytuje prevenci řečových vad a poruch učení. Působí na elokovaném pracovištích ve Svitavách.

Jako speciální pedagog má téměř 38-letou praxi. Absolvovala Pedagogický institut Petrohrad, Fakulta speciální pedagogiky – učitel a logoped pro žáky vyžadující zvláštní péči. Dále široké spektrum odborných kurzů: Rozšiřující studium diagnostiky – UK Praha Pedagogická fakulta – tři semestry studia, Percepční a motorická nápravná cvičení, seminář Kupoz, Diagnostika a reedukace matematických schopností, Diagnostika specifických poruch učení u adolescentů a dospělých, Feuersteinovo instrumentální obohacování FIE I, Diagnostika struktury matematických schopností (DISMAS), Vývojová diagnostika dětí s kombinovaným postižením, Proškolení pro potřeby uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky u žáků se SPU, Standard speciálně pedagogického vyšetření pro žáky s mimořádným nadáním.    

 

Lektoři primární prevence - metodici prevence PPP:

img_Hrdinova-Keprtova.png

Mgr. Edita Hrdinová Keprtová

V poradenské praxi se zabývá výukovými obtížemi, realizuje individuální i skupinové reedukační programy pro děti a též se podílí na realizaci programů primární prevence ve školách. Pracuje v Ústí nad Orlicí.

Absolvovala pedagogickou fakultu – obor učitelství 2. stupně a speciální pedagogika. V praxi působí 20 let.

img_Chalupnikova.png

Mgr. Monika Chalupníková

Působí v Pedagogicko-psychologické poradně Ústí nad Orlicí, kde pracuje na pozici metodika prevence a realizuje programy primární prevence.

Vystudovala sociální pedagogiku na Pedagogické a Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

img_Milada_Krausova.jpg

Mgr. Milada Krausová

V Pedagogicko – psychologické poradně Ústí nad Orlicí působí jako metodik primární prevence.

Během předchozí praxe učila na střední škole a stření škole speciální. Vystudovala speciální pedagogiku a učitelství na středních školách na Masarykově univerzitě v Brně. Je absolventkou různých vzdělávacích kurzů a seminářů pro pracovníky s dětmi a mládeží (sebepoškozování u dětí a mladistvých; prevence rizikového sexuálního chování; rozvoj kompetencí v oblasti primární prevence; sebereflexe…). Dále se aktivně věnuje dětem ve sportovním klubu.

img_Kumpostova.png

Mgr. Petra Kumpoštová

V Pedagogicko – psychologické poradně Ústí nad Orlicí působí jako metodik primární prevence. Prací s dětmi se profesně věnuje již 24 let. Během předchozí praxe učila na "základní škole praktické" a přednášela speciální pedagogiku a psychopedii na VOŠ. Deset let působila jako školní metodik prevence. Dále se aktivně věnuje dětem ve skautském oddíle a je trenérkou žactva v atletice. Vystudovala Speciální pedagogiku pro výchovné pracovníky a Speciálně pedagogickou andragogiku na Univerzitě Palackého v Olomouci. Absolvovala kurz pro logopedické asistenty a několik dalších vzdělávacích kurzů a seminářů (Koordinátor pro hodnocení žáků a hodnocení školy, Kurz „Škola za oponou“ – vandalismus, kriminalita, delikvence a prostituce dětí a mládeže, Kurz  motivačních her, Muzikoterapeutické a arteterapeutické kurzy, Kurz průběžného vzdělávání učitelů základních škol vzdělávajících žáky s mentálním postižením).

img_Andrea_L.jpg

Mgr. Andrea Luzarová

Působí v Pedagogicko-psychologické poradně v Ústí nad Orlicí, kde pracuje na pozici metodika prevence a realizuje programy primární prevence. Vystudovala Sociální pedagogiku na Univerzitě Hradec Králové.

Ekonomicko-sociální úsek:

img_Hajkova_n.png

Bc. Pavla Hájková

Sociální pracovnice na pracovišti v Ústí nad Orlicí a lektor preventivních programů. V poradenství působí od roku 1997. Vystudovala obor sociální pedagogika na TF UP v Olomouci.

img_Chromcova.png

Bc. Ilona Chromcová

Pracuje v Ústí nad Orlicí na pozici ekonomky. Vystudovala Sociálně ekonomický obor na Mendelově univerzitě v Brně. Aktuálně na rodičovské dovolené.

img_Karnikova.png

Renáta Kárníková, DiS.

Sociální pracovnice pro pracoviště Ústí nad Orlicí.

Vystudovala Vyšší odbornou školu v České Třebové, obor sociální práce. V minulosti již pracovala s dětmi ohroženými sociálním vyloučením, dětmi umístěnými v ústavní výchově a ohroženými sociálně-patologickými jevy, rodinami procházejícími rozchodem rodičů, dětmi a dospělými s postižením apod. Zároveň má zkušenost s vedením správního řízení a soudním jednáním ve věci opatrovnictví nezletilých dětí.

Podílela se také na organizaci volnočasových aktivit pro mládež, dále působila jako dobrovolník v Českém červeném kříži a organizaci Salinger. 

Sociální práci se věnuje od roku 2007. 

Aktuálně na mateřské dovolené.

img_Pavla_Mudrunkova.JPG

Pavla Mudruňková

Ekonomka PPP Ústí nad Orlicí.

img_Pavkova.png

Romana Pávková

Personalistka a mzdová účetní PPP.

img_Simkova_Katka.jpg

 

Kateřina Šimková

Pracuje v Pedagogicko-psychologické poradně v Ústí nad Orlicí na pozici sociální pracovnice. Vystudovala obor Sociální pedagogika na Univerzitě Hradec Králové. Působila jako sociální pracovnice ve veřejné správě, věnovala se především domácnostem s nízkými příjmy.