Pracovníci

vedení organizace

img_petra.png

PhDr. Petra Novotná

Ředitelka, psycholog, psychoterapeut, akreditovaný supervizor, kouč, europsycholog, metodik prevence PPP (okres Svitavy), certifikátor PP. Má zkušenosti s řízením projektů EU ESF OPVK, MŠMT, EU ESF OPRLZ.

V rámci práce v PPP se zabývá výchovnými a výukovými obtížemi, rodinnou terapií, individuální psychoterapií a pracuje s týmy učitelů. Pracuje i na elokovaném pracovišti v Žamberku.

Vystudovala jednooborovou psychologii a pedagogiku na FF Univerzity Karlovy v Praze, dále Pražskou psychoterapeutickou fakultu, Funkční studium pro ředitele škol a školských zařízení. Dále je absolventkou odborných seminářů a výcviků (Psychoterapeutický výcvik – SUR, Výcvik v integrované rodinné psychoterapii, Výcvik v psychoanalytické párové a rodinné terapii, Výcvik telefonické krizové intervence, Výcvik v metodě Videotrénink interakcí, Supervizní výcvik, Výcvik manažerských dovedností pro ředitele škol a školských zařízení, Výcvik koučování, Relaxační techniky, Základy hypnoterapie, Kurz základů grafologie). V PPP Ústí nad Orlicí pracuje od roku 1993. 

Zástupkyně ředitelky

img_marketa.png

Mgr. Markéta Sychrová

Zástupkyně ředitelky, vedoucí organizačního útvaru Ústí nad Orlicí, metodik prevence PPP (okres Ústí nad Orlicí), speciální pedagog. Pracuje na pracovišti v Ústí nad Orlicí, zabývá se výukovými a výchovnými obtížemi, realizací interaktivních preventivních programů ve školách, individuální i skupinovou terapií, metodickým vedením pedagogických pracovníků škol a supervizí. Práci s dětmi se věnuje 19 let.

Vystudovala sociální pedagogiku a sociální práci, speciální pedagogiku etopedii. Absolvovala kurz Vzdělávání pro pracovníky s drogově závislými klienty, dále Seberozvojový výcvik v systemickém přístupu, výcvik Supervize a koučování – systemický přístup.

img_Sevcikova.png

Mgr. et Mgr. Petra Ševčíková

Zástupkyně ředitelky, vedoucí organizačního útvaru Svitavy, speciální pedagog. Vystudovala speciální pedagogiku (psychopedie, somatopedie, oftalmopedie, SPU) na Masarykově Univerzitě v Brně. Absolvovala řadu odborných seminářů: Signály SPU na počátku školní docházky, Metoda dobrého startu, Deficity dílčích funkcí, Lezení – základ grafomotoriky, Komunikační systém VOKS, Bazální stimulace, Snooezelen v teorii i praxi, Feuersteinovo instrumentální obohacování FIE I, PLPP ve školní praxi.

V poradenské praxi se zabývá výukovými obtížemi. Pracuje na elokovaném pracovišti ve Svitavách v PPP a SPC.

Vedoucí Krajského centra primární prevence Pardubického kraje

img_Chalupnikova.png

Mgr. Monika Chalupníková

Působí v Pedagogicko-psychologické poradně a speciálně pedagogickém centru Ústí nad Orlicí, kde pracuje na pozici vedoucí Krajského centra primární prevence a metodika prevence, realizuje programy primární prevence.

Vystudovala sociální pedagogiku na Pedagogické a Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

img_jana.png

Mgr. Jana Klementová

Vedoucí Krajského centra primární prevence a speciální pedagog. Aktuálně na mateřské dovolené, kdy v PPP nadále pracuje jako koordinátor projektu "Podpora primární prevence v Pardubickém kraji" a metodik prevence.

Organizuje a realizuje preventivní programy pro třídní kolektivy, dále se věnuje metodickému vedení pedagogických pracovníků ve školách a školských zařízeních v oblasti prevence rizikového chování. V rámci speciálně pedagogické praxe se věnuje výukovým obtížím žáků.

Vystudovala speciální pedagogiku na Univerzitě v Hradci Králové. Dále absolvovala specializační studium pro školní metodiky prevence, kurz Pedagog mentorem a několik odborných seminářů např. Signály SPU na počátku školní docházky (Test rizika), Attachment – vznik a poruchy citového pouta a možnosti léčení, „O Romech“, Úvod do problematiky začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem, Motivační rozhovory jako terapeutický a komunikační přístup, Hranice empatie z pohledu neverbálních technik a arteterapeutických technik, Podpora inkluzívního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, Diagnostika a intervence pro žáky se sociokulturním znevýhodněním, Kurz pro učitele základních škol – Reforma multikulturního vzdělávání a Sociálně psychologický tréninkový program. Práci s dětmi se v poradenství věnuje patnáct let. 

PSYCHOLOGOVÉ

img_Barlow.png

Mgr. Kamila Barlow

Zabývá se výukovými a výchovnými obtížemi. Pracuje na elokovaném pracovišti ve Svitavách. Absolvovala několik rozšiřujících kurzů např. WJ IE, PAS, Kresba postavy. Podílí se na výzkumech a standardizaci diagnostických metod Vzdělávací aplikace WISC III.

Práci s dětmi se věnuje patnáct let.

img_ivana.png

Mgr. Ivana Dvorná Doleželová

V poradenské praxi se zabývá zejména výukovými obtížemi žáků a studentů. Působí na pracovišti v Ústí nad Orlicí a na elokovaném pracovišti v Žamberku.

Vystudovala psychologii na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Absolvovala roční kurz Expresivní přístupy při práci se skupinou pořádaný Asociací dramaterapeutů ČR a další rozšiřující kurzy (Test stromu, aj.). Má zkušenosti s realizací preventivních programů pro třídní kolektivy, standardizací psychodiagnostických metod. 

Práci s dětmi se věnuje 13 let. 

img_Liskova(1).png

Mgr. Magdaléna Lišková

Jako psycholog pracuje od roku 2003. Psychologii vystudovala na FF UK v Praze. Dále je absolventkou kurzu Telefonické krizové intervence u dětí a dospívajících (Sdružení Linka bezpečí dětí a mládeže) a čtyřletého Systematického psychoterapeutického výcviku v Gestalt terapii (Institut pro Gestalt terapii). 

Pracuje na pracovišti v Ústí nad Orlicí.

img_Slaba.png

Mgr. Magdaléna Nádvorníková

Jako psycholog působí na pracovišti ve Svitavách, kde se zabývá výukovými a výchovnými obtížemi žáků a studentů.

Absolvovala dvouoborové bakalářské studium Psychologie a Žurnalistiky a mediálních studií a magisterské studium Psychologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Má zkušenosti s profesní diagnostikou a kariérním poradenstvím (metody jako NEO-PI-R, ICL, BIP, SVF-78, SDS, assessment centrum), které získala v Kariérním centru MU. V Centru rozvoje nadaných dětí při FSS MU byla proškolena k administraci WJ IE II COG a několika subtestů nástroje IDS.

Aktuálně na rodičovské dovolené.

img_Novak.png

Mgr. Ondřej Novák

Zabývá se výukovými a výchovnými obtížemi, realizuje programy primární prevence. Pracuje na pracovišti v Ústí nad Orlicí. Psychologii vystudoval na univerzitě Palackého v Olomouci. Zúčastnil se dlouhodobé stáže v hospici na Svatém Kopečku. Dále je absolventem kurzu psycholog ve zdravotnictví. Aktuálně se i nadále vzdělává a rozvíjí, například v rámci započatého psychoterapeutického výcviku v analytické psychoterapii.

img_Obrova_Jana.jpg

Mgr. Jana Obrová

Pracuje jako psycholog na pracovišti ve Svitavách. Psychologii vystudovala na Filozofické fakultě Palackého univerzity v Olomouci. Je absolventkou dvouletého programu celoživotního vzdělávání na UP „Školní psycholog a školní speciální pedagog“. Dále absolvovala kurz reflexní terapie. Působila jako školní psycholog. Práci s dětmi se věnuje 16 let.

img_Sobotkova.png

Mgr. Jaroslava Sobotková

Jako psycholog pracuje v Ústí nad Orlicí a na elokovaném pracovišti ve Vysokém Mýtě. Zabývá se výukovými a výchovnými potížemi. 

Absolventka bakalářského oboru Sociální politika a sociální práce a magisterského studia Psychologie na MU v Brně a také několika kurzů (2004 – 2005 Výcvik v telefonické krizové intervenci pod vedením občanského sdružení Rafae Praha, Únor 2008 Výcvik v internetovém poradenství pod vedením Modré linky Brno, 2006 – 2011  Sebezkušenostní výcvik při práci s problematickým třídním kolektivem, organizovaný IPPP Praha, Kurzy zaměřené na práci s klienty trpícími poruchami autistického spektra vedené SPC Svítání Pardubice a APLA Brno, Kurzy a semináře k využívání diagnostických metod). Má devatenáctiletou praxi v práci s dětmi.

img_Simkova_Katka.jpg

Mgr. Vendula Valtrová

Pracuje jako psycholog na pracovišti v Ústí nad Orlicí a zabývá se výukovými obtížemi žáků. Vystudovala obor psychologie na Univerzitě Palackého v Olomouci. Pracovala také jako sdílený školní psycholog. Je absolventem kurzu krizové intervence a současně se vzdělává ve výcviku Terapie zážitkem.

img_Tvrdikova.png

Mgr. Vlasta Tvrdíková

Zabývá se výchovnými a výukovými problémy, psychoterapeutka (Rogers), grafoložka, videotrenérka, supervizorka, lektorka primární prevence, poradenskou péči poskytuje klientům na elokovaných pracovištích v Poličce, Moravské Třebové a ve Svitavách. Pracuje pro PPP i SPC. Práci s dětmi se věnuje 40 let.

Vystudovala Filozofickou fakultu UK v Praze. Dále si své vzdělání a odbornou způsobilost rozšiřuje např. Psychoterapeutický výcvik: Přístup zaměřený na klienta (Rogers). Tříleté postgraduální studium psychologie písma (grafologie). Dvouleté studium zaměřené na prevenci návykového chování a dalších společensky nežádoucích jevů (peer-programy). Kurz prevence šikany, Kurz krizové intervence, Eriksonovská hypnoterapie, Ostrov rodiny a další.

img_Zapletalova.png

Mgr. Ludmila Zapletalová

V PPP a SPC ÚO se zabývá výukovými obtížemi žáků a studentů. Pracuje na pracovišti v Ústí nad Orlicí a na elokovaném pracovišti v Lanškrouně.

Psychologii vystudovala na Univerzitě Palackého v Olomouci. Dále je absolventkou oboru Učitelství pro střední zdravotnické školy. Práci s dětmi se věnuje 21 let.

SPECIÁLNÍ PEDAGOGOVÉ

img_Simkova_Katka.jpg

Mgr. Lenka Černohousová

Působí v PPP a SPC Ústí nad Orlicí, kde pracuje na pozici speciální pedagog. Vystudovala obor Speciální pedagogika (se zaměřením na logopedii a surdopedii) a obor Logopedie na Masarykově univerzitě v Brně.

img_Simkova_Katka.jpg

Mgr. Jana Feckaninová

Působí ve speciálně pedagogickém centru ve Svitavách jako speciální pedagog – logoped, psychoped. Vystudovala speciální pedagogiku se specializací psychopedie a logopedie na Univerzitě Palackého v Olomouci. Dále se věnovala studiu speciální pedagogiky se zaměřením na poradenství.

img_Simkova_Katka.jpg

Mgr. Martina Fousková

Pracuje v SPC ve Svitavách a v Moravské Třebové jako speciální pedagog – tyfloped, psychoped. Vystudovala speciální pedagogiku (se zaměřením na tyflopedii a psychopedii) na Univerzitě Palackého v Olomouci a dále rozšiřující studium Učitelství pro 1. stupeň ZŠ.

Absolvovala kurzy a semináře: Proškolení pro potřeby uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky u studentů se zrakovým postižením, Diagnostika a reedukace schopností a dovedností v oblasti čtení a psaní, Diagnostika matematických schopností, Nové metody v diagnostice a rozvoji zrakového vnímání, Zraková stimulace u dětí s vícečetným postižením, Diagnostika zrakových funkcí, grafomotorika a náprava grafomotorických obtíží u dětí a žáků se zrakovým postižením. Dále absolvovala kurz Znakového jazyka v Oblastní unii neslyšících v Olomouci. Do budoucna by se ráda zaměřila na studium pro instruktory prostorové orientace a samostatného pohybu.

img_Simkova_Katka.jpg

Mgr. Lenka Krčilová

Speciální pedagogiku (se specializací na psychopedii, etopedii) vystudovala na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové, dále vystudovala Učitelství pro střední školy. Absolvovala řadu odborných seminářů: Rozvoj jazykových schopností podle Elkonina, Stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou - Maxík, Metoda dobrého startu, Kurz reedukace specifických poruch učení, Primární logopedická prevence a podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání, Bazální stimulace…

Práci s dětmi se věnuje od roku 2004, působila ve speciálních školách různého stupně (od MŠ po SŠ), dlouholeté zkušenosti má s činností s dětmi s různým druhem a stupněm postižení (MR, PAS, kombinované vady, SPU, poruchy chování…), speciální pedagog v projektu CIP (Centrum integrované péče pro děti s poruchou binokulárního vidění).

Ve volném čase vedoucí na letních dětských táborech.

img_Lenka_Mejdrova.jpg

Mgr. Lenka Kubešová

Speciální pedagožka, která se věnuje výukovým obtížím žáků a studentů, zaměřuje se také na logopedii. Pracuje i na elokovaném pracovišti v Žamberku. 

img_Kuntova(1).png

PhDr. Petra Kuntová

Věnuje se výukovým obtížím. Pracuje v Ústí nad Orlicí, ale i na elokovaném pracovišti v Žamberku.

Absolventka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a několika rozšiřujících kurzů (Diagnostika struktury matematických dovedností, Diagnostika specifických poruch učení u adolescentů a dospělých osob, Test stromu). Má 16-letou praxi v práci s dětmi.

img_Simkova_Katka.jpg

Mgr. Dominika Lamař Řehořová

Pracuje v SPC ve Svitavách a v Moravské Třebové jako speciální pedagog. Specializuje se na PAS, tyflopedii a psychopedii. Vystudovala Vyšší odbornou školu pedagogickou v Litomyšli, se zaměřením na speciální pedagogiku a předškolní pedagogiku. Dále vystudovala speciální pedagogiku na Univerzitě Palackého v Olomouci se zaměřením na  intervenci a poradenství. V rámci grantového programu  IGA PdF UP 2020 je spoluautorkou publikace “Diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb u dětí, žáků a studentů s potřebou podpůrných opatření ze zdravotních důvodů.” 

img_Simkova_Katka.jpg

Mgr. Veronika Lorencová

Působí ve speciálně pedagogickém centru ve Svitavách a v Poličce jako speciální pedagog – logoped, surdoped. Vystudovala speciální pedagogiku v Brně na Masarykově univerzitě (se zaměřením na logopedii a surdopedii). V budoucnu by se ráda specializovala na oblast vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra.

img_Necasova.png

Mgr. Markéta Mikulová

Působí v Pedagogicko-psychologické poradně a speciálně pedagogickém centru Ústí nad Orlicí na pozici speciální pedagog. Vystudovala obor Speciální pedagogika a Logopedie na Masarykově univerzitě v Brně. 

img_Simkova_Katka.jpg

 

Mgr. Lenka Novotná

Speciální pedagožka – logopedka SPC, koordinátorka logopedické péče v Pardubickém kraji.

Poskytuje logopedickou péči dětem, žákům a studentům  s narušenou komunikační schopností na úrovni poradenského zařízení.  Spolupracuje s mateřskými a základními školami.

Vystudovala: Pf MU, obor speciální pedagogika - logopedie, surdopedie.

Absolvovala specializační vzdělávání logopedů ve školství.

img_Krupova.jpg

Mgr. Lenka Skalníková

V poradenské praxi se zabývá výukovými obtížemi, věnuje se zejména logopedii. Pracuje na elokovaném pracovišti ve Svitavách v PPP a SPC. Působí též jako lektor programů primární prevence. Vystudovala speciální pedagogiku (logopedie, surdopedie, specifické poruchy učení) na Masarykově Univerzitě v Brně. Práci s dětmi se věnuje jedenáctým rokem.

img_Zemankova(1).png

PaedDr. Magdalena Zemánková

Zabývá se výukovými a výchovnými problémy, stimulačními programy kognitivně-motorických dovedností, logopedka, poskytuje prevenci řečových vad a poruch učení. Působí na elokovaném pracovištích ve Svitavách.

Jako speciální pedagog má téměř 39-letou praxi. Absolvovala Pedagogický institut Petrohrad, Fakulta speciální pedagogiky – učitel a logoped pro žáky vyžadující zvláštní péči. Dále široké spektrum odborných kurzů: Rozšiřující studium diagnostiky – UK Praha Pedagogická fakulta – tři semestry studia, Percepční a motorická nápravná cvičení, seminář Kupoz, Diagnostika a reedukace matematických schopností, Diagnostika specifických poruch učení u adolescentů a dospělých, Feuersteinovo instrumentální obohacování FIE I, Diagnostika struktury matematických schopností (DISMAS), Vývojová diagnostika dětí s kombinovaným postižením, Proškolení pro potřeby uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky u žáků se SPU, Standard speciálně pedagogického vyšetření pro žáky s mimořádným nadáním.    

 

Lektoři primární prevence - metodici prevence PPP:

img_Hrdinova-Keprtova.png

Mgr. Edita Hrdinová Keprtová

V poradenské praxi se zabývá výukovými obtížemi, realizuje individuální i skupinové reedukační programy pro děti a též se podílí na realizaci programů primární prevence ve školách. Pracuje v Ústí nad Orlicí.

Absolvovala pedagogickou fakultu – obor učitelství 2. stupně a speciální pedagogika. V praxi působí 21 let.

img_Milada_Krausova.jpg

Mgr. Milada Krausová

V Pedagogicko – psychologické poradně a speciálně pedagogickém centru Ústí nad Orlicí působí jako metodik primární prevence.

Během předchozí praxe učila na střední škole a stření škole speciální. Vystudovala speciální pedagogiku a učitelství na středních školách na Masarykově univerzitě v Brně. Je absolventkou různých vzdělávacích kurzů a seminářů pro pracovníky s dětmi a mládeží (sebepoškozování u dětí a mladistvých; prevence rizikového sexuálního chování; rozvoj kompetencí v oblasti primární prevence; sebereflexe…). Dále se aktivně věnuje dětem ve sportovním klubu.

img_Kumpostova.png

Mgr. Petra Kumpoštová

V PPP a SPC Ústí nad Orlicí působí jako metodik primární prevence. Prací s dětmi se profesně věnuje již 25 let. Během předchozí praxe učila na "základní škole praktické" a přednášela speciální pedagogiku a psychopedii na VOŠ. Deset let působila jako školní metodik prevence. Dále se aktivně věnuje dětem ve skautském oddíle a je trenérkou žactva v atletice. Vystudovala Speciální pedagogiku pro výchovné pracovníky a Speciálně pedagogickou andragogiku na Univerzitě Palackého v Olomouci. Absolvovala kurz pro logopedické asistenty a několik dalších vzdělávacích kurzů a seminářů (Koordinátor pro hodnocení žáků a hodnocení školy, Kurz „Škola za oponou“ – vandalismus, kriminalita, delikvence a prostituce dětí a mládeže, Kurz  motivačních her, Muzikoterapeutické a arteterapeutické kurzy, Kurz průběžného vzdělávání učitelů základních škol vzdělávajících žáky s mentálním postižením).

img_Simkova_Katka.jpg

Mgr. Šárka Mičková

Působí v PPP a SPC Ústí nad Orlicí, kde pracuje na pozici metodika prevence a realizuje programy primární prevence. Vystudovala obor Sociální práce na VOŠ a SOŠ Gustava Habrmana v České Třebové a následně působila jako vychovatel v dětském domově. Dále vystudovala Speciální pedagogiku na Univerzitě Hradec Králové a Sociální pedagogiku na Univerzitě Palackého v Olomouci. Několik let působila jako sociální pracovník v NZDM a zastávala pozici Koordinátora sociálních služeb v neziskové organizaci. Jako lektor působila v preventivním programu Výcvik sociálních dovedností a aktivity s využitím koní ve stejné organizaci.

img_Simkova_Katka.jpg

Mgr. Kristýna Všetičková

V Pedagogicko-psychologické poradně a speciálně pedagogickém centru Ústí nad Orlicí působí jako lektor primární prevence.  Vystudovala obory Sociální patologie a prevence a Sociální pedagogika na Univerzitě Hradec Králové. Aktuálně se nadále vzdělává v rámci kombinovaného studia Psychologie na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Ekonomicko-sociální úsek:

img_Chromcova.png

Soňa Doubravová

Pracuje na elokovaném pracovišti ve Svitavách na pozici administrativní pracovnice.

img_Hajkova_n.png

Bc. Pavla Hájková

Sociální pracovnice na pracovišti v Ústí nad Orlicí a lektor preventivních programů. V poradenství působí od roku 1997. Vystudovala obor sociální pedagogika na TF UP v Olomouci.

img_Karnikova.png

Renáta Kárníková, DiS.

Sociální pracovnice pro pracoviště Ústí nad Orlicí.

Vystudovala Vyšší odbornou školu v České Třebové, obor sociální práce. V minulosti již pracovala s dětmi ohroženými sociálním vyloučením, dětmi umístěnými v ústavní výchově a ohroženými sociálně-patologickými jevy, rodinami procházejícími rozchodem rodičů, dětmi a dospělými s postižením apod. Zároveň má zkušenost s vedením správního řízení a soudním jednáním ve věci opatrovnictví nezletilých dětí.

Podílela se také na organizaci volnočasových aktivit pro mládež, dále působila jako dobrovolník v Českém červeném kříži a organizaci Salinger. 

Sociální práci se věnuje od roku 2007. 

Aktuálně na rodičovské dovolené.

img_Pavla_Mudrunkova.JPG

Pavla Mudruňková

Ekonomka PPP a SPC Ústí nad Orlicí.

img_Simkova_Katka.jpg

Petra Otis

Asistentka/administrativní pracovnice SPC.

img_Pavkova.png

Romana Pávková

Personalistka a mzdová účetní PPP a SPC ÚO.

img_Simkova_Katka.jpg

Mgr. Kateřina Šimková

Pracuje v PPP a SPC Ústí nad Orlicí na pozici sociální pracovnice. Vystudovala obor Sociální pedagogika na Univerzitě Hradec Králové. Působila jako sociální pracovnice ve veřejné správě, věnovala se především domácnostem s nízkými příjmy.