www.pppuo.cz

Aktuálně

Vážení klienti,
s ohledem na epidemiologickou situaci v souvislosti s Covid 19 prosíme při příchodu do PPP o vyplnění Čestného prohlášení o bezinfekčnosti (DOC) (lze přinést s sebou již vyplněné), o desinfekci rukou a o používání roušek. Na vyšetření prosím přicházejte ve stanovených časech, tak aby nedocházelo k větší kumulaci osob na chodbách a v pracovnách. Ditě (žáka) bude doprovázet vždy pouze jeden zákonný zástupce (pokud si odborný pracovník výslovně nevyžádá přítomnost další osoby).
PPP postupuje dle Manuálu k provozu škol-doplnění 25.8.2020.

Jestliže se před vyšetřením u dítěte (žáka) či u zákonného zástupce vyskytují zdravotní potíže,
vyšetření telefonicky zrušte a bude vám poskytnut nový termín.
Rušení termínů pro pracoviště: Ústí nad Orlicí, Žamberk, Lanškroun, Vysoké Mýto – tel. 465 521 296, 776 611695.
Rušení termínů pro pracoviště Svitavy, Moravská Třebová, Polička, Litomyšl - 461 532 486, 775 575 480.

MOtto Pracoviště: Hledáme společně cestu ve vzdělávání     a výchově

 

Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 513 

(dále jen PPP) je příspěvková organizace Pardubického kraje. Jako školské poradenské zařízení je zařazena do rejstříku škol a školských zařízení MŠMT. Činnost PPP vyplývá ze Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a je dána zejména vyhláškami 72/2005 Sb. O poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních ve znění pozdějších právních předpisů (zejména vyhl. 197/2016 sb. ve znění pozdějších platných předpisů) a vyhl. 73/2005 Sb. O vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných ve znění pozdějších právních předpisů (zejména vyhl. 27/2016 sb ve znění pozdějších platných předpisů).

 

Poslání pracoviště: umožňovat dětem, žákům a studentům  kompenzovat jejich nevýhody, rozvíjet v maximální možné míře jejich potenciál a dosáhnout co nejvyššího vzdělání a rozvoje. Poskytovat pedagogům a rodičům podporu tak, aby mohli s dětmi, žáky a studenty efektivně pracovat.

 

V rámci své činnosti poskytuje PPP Ústí nad Orlicí své služby primárně pro:

  • 97 MŠ, 85 ZŠ a 22 SŠ (okres Ústí nad Orlicí)
  • 84 MŠ, 65 ZŠ a 17 SŠ (okres Svitavy)

Od ledna 2011 došlo ke sloučení PPP Svitavy s PPP Ústí nad Orlicí, kdy následnickou organizací se stala PPP Ústí nad Orlicí.
Pouze v Ústí nad Orlicí a ve Svitavách je služba zajištěna každý den. Odloučená pracoviště jsou obsazena několik dní v týdnu viz Kontakty .  

Odloučená pracoviště umožňují získat klientům naši službu v místě svého bydliště a pracovníkům PPP pak širší znalost problematiky jednotlivých měst regionu. Znalost prostředí je velmi důležitá také pro umožnění užšího kontaktu s učiteli, výchovnými poradci, školními metodiky prevence a rodiči dětí, žáků a studentů.

Na všech pracovištích zajišťují odbornou službu psychologové a speciální pedagogové. V kontaktu s klienty jim na pracovištích v Ústí nad Orlicí a Svitavách pomáhají sociální a administrativní pracovnice.

Odborní pracovníci PPP splňují kvalifikační požadavky, jsou absolventy vysokoškolského magisterského studia psychologie či speciální pedagogiky. Své odborné znalosti si průběžné doplňují také studiem v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Jsou připraveni poskytnout služby na vysoké profesionální úrovni. Všichni pracovníci se řídí Vnitřním řádem PPP, který též definuje způsob a rozsah zpracování osobních údajů.

PPP Ústí nad Orlicí je akreditovaným pracovištěm pro další vzdělávání pedagogických pracovníků MŠMT.

PPP poskytuje „služby pedagogicko-psychologického a speciálně pedagogického poradenství a pedagogicko-psychologickou pomoc při výchově a vzdělávání žáků“. Naším základním posláním je tedy poskytovat pomoc (psychologickou, psychoterapeutickou, speciálně pedagogickou, metodickou a primární prevenci rizikového chování) dětem a žákům ve věku 3-26 let, jejich rodičům a učitelům všech typů škol. Učitelům, kromě metodické pomoci, můžeme nabídnout také supervizi. Pomocí metody Videotrénink interakcí se snažíme pomoci učitelům při práci s problémovými žáky a tím zvyšujeme kvalifikaci a sociální dovednosti učitelů.


Součástí PPP Ústí nad Orlicí je Krajské centrum primární prevence. Ve školách všech typů provádíme programy zaměřené na prevenci rizikového chování.  V letech 2009 - 2012 a následně v rámci udržitelnosti projektu do roku 2017 byly programy realizovány zejména v rámci projektu OPVK Centrum primární prevence (problematika návykových látek, šikany, násilí apod.).

Pro rozvoj kariérového poradenství byl realizován projekt OPVK Správná volba - HAMET2 .

               
Na setkání se spolu s kolegy těší  
PhDr. Petra Novotná, ředitelka PPP