www.pppuo.cz

Aktuálně

Vážení klienti,
od 11. 3. 2020 je PPP Ústí nad Orlicí včetně všech detašovaných pracovišť UZAVŘENA na dobu neurčitou.

Toto opatření je učiněno na základě rozhodnutí hejtmana Pardubického kraje.
Zároveň Vás chceme informovat, že až do odvolání nepřijímáme nové objednávky.
Klienty, kteří již měli určený termín vyšetření, budeme telefonicky kontaktovat.


Telefonickou krizovou intervenci poskytuje ředitelka PPP Ústí nad Orlicí PhDr. Petra Novotná 777 611 690.

Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 513 

(dále jen PPP) je příspěvková organizace Pardubického kraje. Jako školské poradenské zařízení je zařazena do rejstříku škol a školských zařízení MŠMT. Činnost PPP vyplývá ze Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a je dána zejména vyhláškami 72/2005 Sb. O poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních ve znění pozdějších právních předpisů (zejména vyhl. 197/2016 sb. ve znění pozdějších platných předpisů) a vyhl. 73/2005 Sb. O vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných ve znění pozdějších právních předpisů (zejména vyhl. 27/2016 sb ve znění pozdějších platných předpisů).

V rámci své činnosti poskytuje PPP Ústí nad Orlicí své služby primárně pro:

  • 97 MŠ, 85 ZŠ a 22 SŠ (okres Ústí nad Orlicí)
  • 84 MŠ, 65 ZŠ a 17 SŠ (okres Svitavy)

Od ledna 2011 došlo ke sloučení PPP Svitavy s PPP Ústí nad Orlicí, kdy následnickou organizací se stala PPP Ústí nad Orlicí.
Pouze v Ústí nad Orlicí a ve Svitavách je služba zajištěna každý den. Odloučená pracoviště jsou obsazena několik dní v týdnu viz Kontakty .  

Odloučená pracoviště umožňují získat klientům naši službu v místě svého bydliště a pracovníkům PPP pak širší znalost problematiky jednotlivých měst regionu. Znalost prostředí je velmi důležitá také pro umožnění užšího kontaktu s učiteli, výchovnými poradci, školními metodiky prevence a rodiči dětí, žáků a studentů.

Na všech pracovištích zajišťují odbornou službu psychologové a speciální pedagogové. V kontaktu s klienty jim na pracovištích v Ústí nad Orlicí a Svitavách pomáhají sociální a administrativní pracovnice.

Odborní pracovníci PPP splňují kvalifikační požadavky, jsou absolventy vysokoškolského magisterského studia psychologie či speciální pedagogiky. Své odborné znalosti si průběžné doplňují také studiem v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Jsou připraveni poskytnout služby na vysoké profesionální úrovni. Všichni pracovníci se řídí Vnitřním řádem PPP, který též definuje způsob a rozsah zpracování osobních údajů.

PPP Ústí nad Orlicí je akreditovaným pracovištěm pro další vzdělávání pedagogických pracovníků MŠMT.

PPP poskytuje „služby pedagogicko-psychologického a speciálně pedagogického poradenství a pedagogicko-psychologickou pomoc při výchově a vzdělávání žáků“. Naším základním posláním je tedy poskytovat pomoc (psychologickou, psychoterapeutickou, speciálně pedagogickou, metodickou a primární prevenci rizikového chování) dětem a žákům ve věku 3-26 let, jejich rodičům a učitelům všech typů škol. Učitelům, kromě metodické pomoci, můžeme nabídnout také supervizi. Pomocí metody Videotrénink interakcí se snažíme pomoci učitelům při práci s problémovými žáky a tím zvyšujeme kvalifikaci a sociální dovednosti učitelů.


Součástí PPP Ústí nad Orlicí je Krajské centrum primární prevence. Ve školách všech typů provádíme programy zaměřené na prevenci rizikového chování.  V letech 2009 - 2012 a následně v rámci udržitelnosti projektu do roku 2017 byly programy realizovány zejména v rámci projektu OPVK Centrum primární prevence (problematika návykových látek, šikany, násilí apod.).

Pro rozvoj kariérového poradenství byl realizován projekt OPVK Správná volba - HAMET2 .

               
Na setkání se spolu s kolegy těší  
PhDr. Petra Novotná, ředitelka PPP