Činnosti PPP a další poskytované služby

PŘEHLED ČINNOSTÍ PPP Ústí nad orlicí

 •  individuální a skupinová diagnostika

 •  psychologické poradenství pro děti, žáky, studenty, jejich rodiče a pracovníky škol a školských zařízení

 •  terapeutická činnost (závislosti, osobní krize, šikana, poruchy příjmu potravy, psychosomatické potíže…)

 •  poradenské a terapeutické vedení rodin v krizi (včetně porozvodové péče)

 •  odborná péče pro děti se specifickými poruchami učení, chování

 •  kariérové poradenství 

 •  zjišťování  předpokladů pro školní docházku

 •  návštěva školských zařízení, preventivními programy, konzultace

 •  péče o nadané děti včetně následné péče

 •  organizace seminářů, přednášek pro učitele a rodiče

 •  spolupráce  se sociálními odbory MÚ, s lékaři a Policií ČR, aj. 

 •  zajišťování  odborné praxe studentů VŠ a VOŠ

 •  preventivní programy ve školách

 •  metodické vedení výchovných poradců a metodiků prevence

 •  VTI – metoda videotréninku interakcí ve školách a v rodinách

 

Co si máte představit pod jednotlivými činnostmi?

Diagnostická – probíhá obvykle při posuzování schopností, dovedností, osobnostních a dalších předpokladů dětí, žáků a studentů.
Základem diagnostické činnosti je psychologické a speciálně pedagogické vyšetření, které probíhá převážně individuálně.

 • Časový rozsah vyšetření je 1,5 – 2 hodiny a to s ohledem na věk a možnosti dětí, žáků a studentů.
 • S výsledky je zákonný zástupce popř. zletilý klient seznámen po vyšetření, popř. je dohodnuto další vyšetření, či konzultace. ¨
 • Výstupem psychologického či speciálně pedagogického vyšetření je zpráva, která je určena pro zákonné zástupce a pokud se jedná o žáka se speciálními vzdělávacími potřebami také doporučení, které je předloženo zákonnému zástupci a zasláno datovou schránkou do školy či školského zařízení.
 • Všechny činnosti, které probíhají v PPP jsou uskutečňovány na základě informovaného souhlasu zákonných zástupců či zletilých klientů.

Poradenství – konzultace problému, se kterým klient přichází, příp. další psychologické či speciálně pedagogické vedení. Časový rozsah 60-90 min.  

Terapeutická činnost – práce s klientem s cílem dosáhnout pozitivních změn při řešení problémů. Existují různé formy terapie – rodinná, skupinová, individuální, vždy se jedná o dlouhodobý proces. Časový rozsah 60-90 min.

Prevence rizikového chování – práce se školními kolektivy, aktuální řešení šikany na školách, problematika drog, agresivity, hráčství, xenofobie, atd. Metodická pomoc při vypracovávání Minimálně preventivních programů a zpracování rozvojových programů.

Metodická činnost – pomoc pedagogickým pracovníkům při vzdělávání zejména žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Vzdělávací aktivity -  jsme akreditované pracoviště MŠMT pro vzdělávání pedagogických pracovníků, organizujeme vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti péče o žáky se specifickými poruchami učení a chování, pro žáky nadané a pro žáky z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami.

Co k vyšetření potřebujete?

Není třeba žádné doporučení, ve škole či školce požádejte o vyplnění tzv. snímku školy či vyjádření MŠ či SŠ k vyšetření. Formuláře naleznete na  www.pppuo.cz. Připravte si prosím formulaci zakázky, tedy toho, co od vyšetření čekáte a k čemu má sloužit. Vše probíhá v klidné  a pozitivní atmosféře. Jenom potřebujeme dostatek času a trpělivosti. Můžete se ptát na vše, co Vás bude o Vašem dítěti zajímat.

 

Rodičům a dětem

Aktuální nabídku najdete také v záložce Pro děti a rodiče.
 
Profesní orientace pro žáky ZŠ a SŠ
Cíl služby: usnadnit žákům a studentům rozhodování o další vzdělávací cestě, pomoci jim orientovat se v nabídce škol, v nárocích různých vzdělávacích oborů, v možnostech uplatnění po ukončení studia.
Co nabízíme:
 1. Test studijních předpokladů, který umožní usoudit, jak snadno bude žák/žákyně zvládat složitější učivo  - středoškolské či vysokoškolské. Na základě toho zvažujeme, zda je pro něj/ni vhodnější učební obor bez maturity, učební obor s maturitou, maturitní obor na střední odborné škole nebo studium na gymnáziu.Z výsledků testu se žák/yně také dozví, jaké předpoklady převažují, v čem má výhody („silnější místa“), tedy jestli bude snadněji zvládat učivo matematické, nebo učivo naukových předmětů, nebo jestli je jeho/její nadání univerzální. Z toho lze usoudit, které studijní obory pro něho/ni budou obtížnější a které méně obtížné. Pokud už má studijní obor vybraný, můžeme konzultovat vhodnost volby a alternativy. V případě, že je ve třídě více zájemců o tuto službu, lze sejmout testy hromadně ve škole – se zprostředkováním v naší PPP pomůže výchovný poradce. Konzultace k výsledkům pak probíhají individuálně buď ve škole, nebo v PPP (podle domluvy), s nezletilými žáky v přítomnosti jejich rodiče (zákonného zástupce), se zletilými studenty osobně. Možné je i individuální objednání – zejména v případě, že jde o žáka/yni s prospěchovými nebo jinými problémy, které volbu povolání znesnadňují.
 2. Zájmový dotazník, kterýje vhodný pro žáky a studenty, kteří jsou velmi nerozhodní nebo nemají o svém dalším studiu a povolání žádnou představu. Výsledek dotazníku ukáže, ve kterých oblastech lidské činnosti se  cítí dobře, jaký typ práce jim vyhovuje, ale i nevyhovuje. Na základě toho můžeme určit studijní obory, které vycházejí z jejich přirozených zájmů a sklonů.  Práce s dotazníkem je interaktivní, proto je nutno objednat se individuálně, jeho efektivní využití vyžaduje dvě cca hodinové konzultace v PPP.

 

Základním a středním školám

1. Pro učitele a vychovatele 

Besedy o problematice komunikace, drog, šikany, hráčství, agresivity a jiné.

cíl: dle zakázky např. besedy o drogách, šikaně, komunikaci, hráčství, agresivitě místo: škola
cílová skupina: učitelé
délka trvání: dle dohody obvykle 90 – 120 minut
škola zajistí dopravu lektorům popř. uhradí cestovné

Komplexní kurz reedukace specifických poruch učení – jedná se o několik na sebe navazujících setkání zaměřených na problematiku SPU dyslexie, dysortografie, dysgrafie a jejich  náprava v rámci reedukačních hodin.
Součástí kursu je také seznámení s literaturou a dalšími pomůckami.
Kurz je určen především pro učitele I.stupně.

Dílčí přednášky o jednotlivých poruchách učení – jedná se o jednorázové setkání na vámi zvolené téma: SPU dyslexie, SPU dysortografie, SPU dysgrafie a jejich základní nápravné postupy.
Přednášky jsou určeny učitelům I.stupně, součástí kurzu je seznámení s literaturou a pomůckami

Přednáška o SPU na druhém stupni ZŠ – jedná se o jednorázová setkání, která jsou určena pro učitelé II.stupně. Cílem je předat základní informace o všech SPU a jejich nápravných postupech. VTI – metoda videotrénink interakcí – učitel se v prostředí školy metodou videotréninku učí posilovat ty vzorce chování, které sám používá, a které vedou v jeho případě ke změně chování dítěte. 2. Metodika a poskytování servisu

Metodické vedení výchovných poradců a školních metodiků prevence - organizování pravidelných setkávání, řešení aktuálních otázek regionu, nabízení vzdělávání ve spolupráci s Pedagogickým centrem a s odborníky z regionu, servis legislativních aktualit v oblasti výchovného poradenství a prevence sociálně-patologických jevů

Cílové skupina: Výchovní poradci, školní metodici prevence základních (i ZŠ praktických), středních škol a odborných učilišť okresu Ústí nad Orlicí.
cíl: vzájemné zprostředkování informací
místo: PPP, PC
délka trvání: dle programu

 

Práce se školami, učiteli

cílová skupina: pedagogičtí pracovníci všech typů školských zařízení okresu Ústí nad Orlicí 

 • provádění konzultace s pedagogickými pracovníky všech typů školských zařízení
 • provázení při integraci dítěte
 • individuální práce na školách (návštěva školských zařízení, práce v týmu – řešení problémů pomocí všech zúčastněných učitelů na problému, zdůraznění principu rovnosti při spolupráci) popř. přizvání do týmu rodiče dítěte, policii, soc. pracovníky apod. – systémový přístup
 • objasňování principů poradenské práce pro skupiny učitelů
 • metodická pomoc učitelům pomoci metody VTI (vytváření konkrétního plánu pomoci pro dítě přímo učitelem, využívání videokamery a práce s pozitivní zpětnou vazbou)
 • utváření spolupráce učitele s rodinou a naopak
 • tematické semináře pro učitele

 

 

Mateřským školám

Vážené paní ředitelky, paní učitelky mateřských škol.
Rádi bychom vás na těchto stránkách informovali o různých projektech možnostech, či dalších záležitostech, které se týkají vaší práce. Doufáme, že tyto stránky pro vás budou přínosem.

V případě, že jako MŠ budete doporučovat rodičům, aby své dítě nechali vyšetřit ohledně školní zralosti a případného zvážení odkladu školní docházky, vyplňte, prosím, dotazník a zašlete jej do PPP nebo požádejte rodiče o jeho předání. Děkujeme. Pokud budete rodičům doporučovat vyšetření z jiného důvodu, sepište, prosím, krátkou zprávu, kde bude popsán nejen důvod vyšetření, ale i vaše očekávání, tzn. k čemu by měla návštěva v poradně být.

Rádi bychom vás upozornili na nabídku výchovně vzdělávacího projektu "Včelička", realizovaný prostřednictvím stejnojmenné cvičebnice - pracovního sešitu Včelička. Jedná se komplexně výchovně - vzdělávací materiál pro děti 4-6 let.
Kompletní informace naleznete na www.vcelicka.cz. kontaktní telefon 732 835 750

Učební systém pro předškolní vzdělávání v mateřských školách a pro I.stupeň základních a speciálních škol LOGICO - objednávky a více informací na www.mutabene.cz
 
Důležité informace z oblasti školní zralosti a odkladů školní docházky
PPP Ústí nad Orlicí začíná vyšetřovat děti z důvodu posouzení školní zralosti vždy od konce března příslušného kalendářního roku. Před tímto datem jsou tato vyšetření realizována výjimečně a to obvykle u dlouhodobě vedených klientů. Děti v tomto věku potřebují dostatek času na svoje mentální vyzrávání.
V průběhu letních prázdnin probíhají tzv. "dodatečné odklady" u dětí, které nebyly z vážných důvodů vyšetřeny v řádném termínu do 31. 5. příslušného kalendářního roku.