Projekt Podpora primární prevence v Pardubickém kraji

I v roce 2023 podpořilo MŠMT projekt Podpora primární prevence v Pardubickém kraji III. 

 

Setkání ŠMP - Kabinet školního metodika prevence

 

img_Obrazek.png

 

Setkání je pro všechny účastníky zdarma.

Přihlašujte prostřednictvím REZERVACE AKTIVIT. Pro více informací se můžete obrátit na koordinátora projektu: 

Mgr. Jana Klementová, tel: 775 575 476, e-mail: pedagog2@pppuo.cz. 

 

Kurz T. E. T. - Škola bez poražených - další aktivita v projektu

img_TET.jpg

img_TET_2.jpg

Na kurz se přihlašujte prostřednictvím REZERVACE AKTIVIT. Pro více informací se můžete obrátit na koordinátora projektu: 

Mgr. Jana Klementová, tel: 775 575 476, e-mail: pedagog2@pppuo.cz. 

 

Ohlédnutí za VII. ročníkem konference Bezpečné klima ve školách Pardubického kraje.

 

Od zahájení konference ...

img_20231011_084200.jpg    img_20231011_084654.jpg   img_20231011_084914.jpg

 

img_20231011_100225.jpg k příspěvku Mgr. Terezie Pemové: Trauma a trauma zohledňující přístup.

 

img_20231011_110825.jpg    img_20231011_110905.jpg

 

Na téma Aktuální poznatky o genderově rozmanitých dětech a adolescentech hovořil Mgr. Tomáš Kufa. A slíbené doplnění k tématu.

A dále tři odpolední workshopy:

a)  Nové návykové látky u mladistvých; Drop In, o.p.s.

b)  Vzdělávací program Albi Škola s hrou, trend gamifikace ve vzdělávání; ALBI

c)  Program prevence úrazů páteře a míchy – program BanalFatal!; Česká asociace paraplegiků – CZEPA

 

img_20231011_133311.jpg     img_IMG-20231011-WA0013.jpg

 

img_20231011_140404.jpg 

Závěrečné losování z příspěvků na téma "co by nikdy neřekl metodik prevence", které bylo oceněno knihami. 

 img_20231011_153946.jpg

 

Děkujeme všem za účast a těšíme se na viděnou příští rok!

 

 

Další aktivitou v projektu je vzdělávání pro pedagogické pracovník všech stupňů škol.

 

img_Pozvanka_TU_obrazek.png

Přihlašujte se prostřednictvím systému REZERVACE AKTIVIT. Seminář je zdarma.

 

img_Pozvanka_MS_obrazek.png

 

 

ZVEME VÁS na VII. ročník odborné konference „Bezpečné klima ve školách Pardubického kraje“, která se bude konat dne 11. 10. 2023 v prostorách Krajského úřadu Pardubického kraje, Komenského náměstí 120, Pardubice – sál Jana Kašpara.

Konference je určena pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení v Pardubickém kraji. Konferenci pořádáme v rámci dotačního titulu MŠMT – projekt Podpora primární prevence v Pardubickém kraji III. a za podpory Pardubického kraje. Pro všechny účastníky je konference zdarma.

Přihlašujte se prostřednictvím systému REZERVACE AKTIVIT. Odpolední workshop si vyberte již při registraci, počet osob je na jednotlivých workshopech omezen.

V případě dotazů se obracejte na koordinátora projektu – Mgr. Jana Klementová, telefon 775 575 476, e-mail: pedagog2@pppuo.cz.

img_Konference.png

První aktivitou, která v rámci projektu Podpora primární prevence v Pardubickém kraji III. proběhla, bylo vzdělávání pracovníků školských poradenských zařízení PPP a SPC Ústí nad Orlicí a PPP Pardubice. Tématem vzdělávání byla problematika návykových látek.

img_Lipka.png

 

O konkrétních aktivitách, které budou probíhat v období září - prosinec 2023, budeme průběžně informovat všechny školy a školská zařízení

v Pardubickém kraji.

2022

Pro rok 2022 je z dotačního titulu MŠMT podpořen projekt Podpora primární prevence v Pardubickém kraji II.

Aktivity realizované v projektu Podpora primární prevence v Pardubickém kraji II.

Vzdělávání pedagogických pracovníků pro práci s třídním kolektivem - 1. stupeň; 2. stupeň

img_20221011_145632.jpg        img_20221012_141623.jpg

Seminář k tématu poruchy příjmu potravy jako jedné formy sebepoškozování

img_20221031_135310.jpg

Dvoudenní seminář "Osobnostně sociální rozvoj předškolního pedagoga aneb devět kroků ke kvalitní komunikaci v mateřské škole"

img_20221202_132050.jpg         img_20221202_132056.jpg

Vzdělávání pracovníků školských poradenských zařízení - PPP Ústí nad Orlicí a PPP Pardubice

img_20221201_163401.jpg

 

Dále proběhl také "kulatý stůl", kam byli pozváni aktéři zajišťující ve školách a školských zařízeních krizovou intervenci, tak aby aktéři o sobě věděli, znali rozsah poskytovaných služeb a mohli tvořit funkční intervenční tým. Výstupem setkání je informační leták a vizitka pomoci, který představuje intervenční mapu jako pomocný nástroj při mimořádných událostech. Informační letáky budou postupně distribuovány v tištěné i elektronické podobě do všech škol v Pk. Návazné informace k letáku.

 

Jednou z aktivit projektu byl též sběr dat, aby došlo ke zmapování aktuálního výskytu návykových látek v prostředí základních a středních škol Pk. Cílovou skupinou byly vybrané základní školy, a to jak málotřídní, tak velké městské školy; gymnázia v celém spektru; speciální školy; střední školy a střední odborná učiliště včetně učebních oborů typu H i E. Výstupem je Zpráva o šetření.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020

20. 12. 2020

Jednou z aktivit projektu MŠMT Podpora primární prevence bylo vydání publikace -  Metodický materiál pro předškolní vzdělávání v oblasti primární prevence rizikového chování. V materiálu pro MŠ jsou též uvedeny výstupy evaluace ŠVP MŠ a výstupy z dotazníkového šetření, které bylo realizováno na podzim 2020.

Dále byl vydán Sborník z konference Bezpečné klima ve školách Pk.

 

10. 12. 2020

Dnes proběhlo poslední setkání z cyklu seminářů Dobrý třídní, dobrá třída. I tentokrát jsme se "potkali" v on-line prostředí. 

 

19. 11. 2020

Dne 4. 11. 2020 proběhla konference Bezpečné klima na školách Pardubického kraje. Jednalo se již o 4. ročník akce, která tentokrát proběhla v online prostředí. Projekt byl financován z prostředků MŠMT a za podpory Pardubického kraje, ten je ve společnosti s PPP Ústí nad Orlicí také pořadatelem.

                Konference byla zahájena panem radním Josefem Kozlem, zodpovědným za školství v Pardubickém kraji, dále vedoucím odboru školství Pardubického kraje Mgr. Martinem Kissem a ředitelkou Pedagogicko-psychologické poradny Ústí nad Orlicí PhDr. Petrou Novotnou.

O úvodní příspěvek se postarala Mgr. Renata Černíková, krajská školská koordinátorka prevence, jež hovořila obecně o prevenci z pohledu Pardubického kraje. Následně Mgr. Jana Klementová a Mgr. Markéta Sychrová představily výstupy z evaluací primární prevence, které byly provedeny v mateřských školách. Součástí příspěvku bylo také představení metodického materiálu pro předškolní vzdělávání. Závěr dopoledního programu byl doplněn o téma třídnických hodin, tomu, jak je správně vést, aby splňovaly očekáváný přínos se věnovala Ing. Monika Váchová z PPP České Budějovice.

                Po krátké pauze bylo na program konference zařazeno téma prevence vzniku mimořádných událostí ve školách. Tím nás provedli Ing. Peter Šramatý a Mgr. Eduard Krainer ze společnosti PMVIA, s. r. o. V následném tématu se doc. Mgr. Martin Paleček, Ph.D. věnoval strachu a konspiračním teoriím, jednalo se o pokračování velmi úspěšné přednášky z loňského roku. Poslední příspěvek byl zaměřen na problematiku závislostí ve školním prostředí. Tato oblast byla zpracována Mgr. Kateřinou Kábelovu z organizace Laxus z. ú.

                Celkový počet účastníků konference byl 117, bezprostřední zpětná vazba byla pozitivní, nicméně evaluace projektu nadále probíhá.

img_PB041777.JPG   img_PB041785.JPG   img_PB041791.JPG   img_PB041797.JPG   img_PB041801.JPG

 

18. 11. 2020

Další aktivitou v projektu Podpora primární prevence rizikového chování v Pardubickém kraji je EVALUACE, která se zaměřuje na získání statistických dat k problematice primární prvence v mateřských školách.

V průběhu období září - říjen 2020 proběhlo dotazníkové šetření zaměřené na primární prevenci v mateřských školách. Z oslovených 321 mateřských škol, které jsou v Pardubickém kraji zřízeny se do šetření se zapojilo celkem 258 mateřských škol. Dotazník mapoval, s jakými rizikovými jevy se v mateřských školách setkávají a s jakými rizikovými jevy dále pracují. Dle výstupů jsou nejčastěji se vyskytujícími rizikovými jevy agrese, nerespektování autority a nezdravý životní styl.

Šetření také mělo za cíl zmapovat, zda mají mateřské školy vytvořený minimální preventivní program. Většina mateřských škol MPP vytvořený má. Nejčastěji se primární prevenci věnují všichni pedagogové ve svých třídách.

 

Další a podrobnější výstupy dotazníkového šetření jsou uvedeny v Metodickém materiálu pro předškolní vzdělávání v oblasti prevence rizikového chování, který vznikl také v projektu Podpora primární prevence rizikového chování v Pardubickém kraji.

 

29. 10. 2020

 

Srdečně zveme ředitele/ředitelky MŠ na dva semináře, které se uskuteční ON-LINE dne 5. 11. a 13. 11. 2020.

Dne 5. 11. 2020 bude seminář o šikaně a efektivní komunikaci s rodiči lektorovat Mgr. Petr Dřínovský – pedagog, který má s tématem dlouholeté zkušenosti. Dne 13. 11. 2020 bude seminář lektorovat Mgr. Eva Svobodová – pedagožka, která působí na Jihočeské univerzitě a mnozí z vás ji zajisté znají z publikací s tématy pro MŠ. Název druhého semináře je Aby nám bylo spolu hezky – aneb co dělat, aby nás děti poslouchaly?

Kompletní pozvánka s programem.

Oba semináře budou probíhat ON-LINE, ale není třeba mít nainstalováno žádnou speciální aplikaci. Nejpozději 4. 11. 2020 vám bude zaslán odkaz, který bude sloužit k prokliknutí se na seminář. K dispozici vám bude též telefonická podpora v případě, že budete mít nejasnosti se spuštěním semináře.

 

Semináře jsou realizovány v rámci projektu MŠMT Podpora primární prevence v Pardubickém kraji a pro všechny účastníky jsou ZDARMA.

Pro přihlášení se na seminář použijte následující odkaz. https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tCHZzkq-w0qZ941YTk-JlGMVuX5n_x1ArC5UE_e5uwBUMU1UWVhRSDJMSEtEQlBPRklUSzNKMlpNNi4u

 

V případě dotazů kontaktujte koordinátorku projektu Mgr. Jana Klementovou, e-mail: prevence@pppuo.cz nebo telefon 777 914 456.

 

22. 10. 2020

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

srdečně vás zveme na 4. ročník konference Bezpečné klima ve školách Pardubického kraje. Protože nám současná situace neumožňuje osobní setkání, přesuneme se do ON-LINE prostředí. Máme připravené technické zázemí, které všem registrovaným účastníkům zajistí plnohodnotný program tak, jak byl původně naplánovaný. Zároveň vám v průběhu konference nabízíme technickou podporu na telefonu v případě, že budete mít potíže s přihlášením se  k on-line přenosu.

Pozvánka s programem konference. Konference je hrazena z prostředků MŠMT v rámci dotačního titulu Podpora primární prevence v Pardubickém kraji a za podpory Pardubického kraje. Pro všechny přihlášené je on-line účast ZDARMA. Konference je pro všechny pedagogické pracovníky škol a školských zařízení v Pardubickém kraji.

Přihlásit se můžete prostřednictvím odkazu https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tCHZzkq-w0qZ941YTk-JlGMVuX5n_x1ArC5UE_e5uwBUQjI0TVpUUk9EWEJQUkg0NVVZV0NVVDZQNi4u.

Všem přihlášeným bude dne 3. 11. 2020 zaslán e-mail s odkazem, prostřednictvím kterého si konferenci spustíte, současně vám zašleme i telefonní spojení na technickou podporu. Potvrzení o účasti na konferenci budou zúčastněným rozesílána e-mailem nejpozději do konce listopadu.

Věříme, že nemožnost osobního setkání vám dostatečně nahradí zajímavý program konference, který jsme pro vás připravili.

 

V případě dotazů ke konferenci kontaktujte koordinátorku Mgr. Janu Klementovou. E-mail: prevence@pppuo.cz nebo telefon: 777 914 456.

 

 

1. 10. 2020

Proběhla další aktivita z projektu Podpora primární prevence v Pk. Dne 30. 9. 2020 byl realizován seminář "Dobrý třídní, dobrá třída".

img_1.jpg img_2.jpg img_3.jpg

 

 

21. 9. 2020

Zveme všechny pedagogy, kteří chtějí rozvíjet své komunikační dovednosti s žáky a jejich zákonnými zástupci, vytvářet bezpečné klima v třídním kolektivu a efektivně vést třídnické hodiny, na cyklus seminářů „Dobrý třídní, dobrá třída“. Semináře se uskuteční v termínech 30. 9., 21. 10. a 26. 11. 2020 od 9:00 do 15:00 v Pedagogicko-psychologické poradně v Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 630. Více v pozvánce.

 

Semináře pořádáme v rámci projektu MŠMT Podpora primární prevence v Pardubickém kraji a pro všechny účastníky jsou ZDARMA, ale kapacita seminářů je omezena. Více informací je v přiložené pozvánce. Přihlášení zde. Přihlášením se zavazujete k účasti na všech třech setkáních, která na sebe navazují.

 

Další aktivity budou postupně zveřejňovány.

 

Pro rok 2020 podpořilo MŠMT projekt Podpora primární prevence v Pardubickém kraji. V rámci projektu jsou realizovány aktivity pro metodiky PPP, školní metodiky prevence, třídní učitele, ředitele MŠ, pedagogické pracovníky škol. Projekt probíhá zároveň za podpory Pardubického kraje.