Pro mateřské školy

Mateřským školám nabízíme program TAJUPLNÝ OSTROV zaměřený na prevenci vzniku rizikového chování v oblasti návykových látek (kouření, alkohol).

Při programu primární prevence se pracuje s třídním kolektivem jako celkem. Celý program provází pohádka o Tajuplném ostrově, používány jsou také techniky, které podporují vzájemnou spolupráci a toleranci mezi žáky.

Veškeré údaje a informace jsou považovány za důvěrné. Písemná dokumentace týkající se programu primární prevence je archivována v PPP Ústí nad Orlicí. Z každého programu je vypracována písemná zpráva popisující průběh programu a zahrnující doporučení pro další práci s třídním kolektivem. Zpráva je zasílána k rukám ředitele školy.