O SPC

V roce 2023 došlo k přidružení pracovišť SPC Polička a SPC Moravská Třebová organizace  vystupuje s názvem Pedagogicko-psychologická poradna a speciálně pedagogické centrum Ústí nad Orlicí a zajišťuje i služby SPC a to na pracovištích Svitavy, Polička a od března 2023 také Moravská Třebová.

Služby zajišťují speciální pedagogové, psychologové a asistenka.

Speciálně pedagogické centrum se v současné době specializuje na péči o klienty s mentálním, tělesným, zrakovým a kombinovaným postižením. Dále  se specializujeme na klienty s poruchami autistického spektra  a s narušenou komunikační schopností. 

SPC podporuje a provází rodiny dětí s postižením, s většími či menšími problémy, ve zvládání nároků vzdělávání podobu předškolní, základní i střední školní docházky.

 

Podmínky  poskytování poradenských služeb:

  • Každý klient SPC (dítě, žák, zákonný zástupce) je předem informován o povaze, rozsahu, cílech a postupech nabízených poradenských služeb, o všech předvídatelných rizicích i nevýhodách, které mohou vyplynout z poskytovaných poradenských služeb, prospěchu, který je možné očekávat i možných následcích neposkytnutí poradenské služby.
  • Podmínkou k uskutečnění vyšetření je žádost zákonného zástupce, či zletilého klienta o poskytnutí poradenské služby a informovaný souhlas s vyšetřením. Zákonný zástupce si zprávu z vyšetření a doporučení ke vzdělávání přebírá osobně a svým podpisem ztvrzuje souhlas se závěry vyšetření, zařazením žáka do stupně podpory a doporučenými podpůrnými opatřeními
  • Klientům SPC jsou veškeré služby poskytovány ambulantně v prostředí centra. V případě klientů se zrakovým postižením jsou služby poskytovány i v rámci výjezdů do kmenových škol, popř. rodin, se zohledněním dostupnosti SPC pro tyto klienty.

 

Poradenské služby a činnosti pracovníků SPC:

  • Poradenští pracovníci SPC realizují komplexní speciálně pedagogickou a psychologickou diagnostiku dle potřeb, zdravotního stavu a věku klientů.
  • Realizují vyšetření v předškolním věku, včetně vyšetření školní zralosti jako podkladu pro odklad školní docházky u klientů s hendikepem.
  • Zajištují komplexní péčí před zahájením vzdělávání a v průběhu vzdělávání.
  • Zajišťují a realizují krátkodobé i dlouhodobé individuální práce s klienty SPC -speciálně pedagogické a psychologické intervence, činnosti reedukační, kompenzační a stimulační, předškolní přípravu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, zrakovou stimulaci a terapii, logopedickou péči.
  • Zpracovávají odborné podklady pro potřeby vzdělávání – zprávy z vyšetření pro potřeby zákonných zástupců, odborných lékařů, popř. dalších institucí, doporučení ke vzdělávání se zařazením do stupně podpory.
  • Doporučují vhodnou vzdělávací instituci dle potřeb klientů, seznamují s obsahem jednotlivých vzdělávacích programů a možnostmi vzdělávání dle stupně a typu postižení klienta.
  • Doporučují rehabilitační a kompenzační pomůcky, učebnice, odbornou literaturu, zprostředkovávají získání pomůcek.

 

Naše pracoviště:  

Svitavy : (budova PPP a SPC, ulice Riegrova 2063 – vedle koupaliště) má velmi dobrou dostupnost z  přilehlých měst i obcí.  V bezprostřední blízkosti  pracoviště je  několik parkovišť, pracoviště je bezbariérové, k dispozici je  výtah.  

Polička:   budova Čs. armády 485 (budova internátu Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Polička).  

Moravská Třebová:  ulice Komenského 287, budova speciální školy

 

SPC poskytuje poradenské služby denně od 7,00 do 15,30 hodin.