Nabízené kurzy a aktivity

Pro naše klienty Aktuálně nabízíme

Pracoviště Ústí nad Orlicí:

Vrstevnická skupina pro děti s problémy v oblasti chování (od 11 do 15 let)

 

Vzájemné sdílení, podpora a rozvoj pro klienty, kteří mají potíže v oblasti chování. (ADHD, poruchy chování, potíže v kolektivu, aj.)

Nabídka platí pro klienty PPP Ústí nad Orlicí. Skupina bude probíhat pravidelně od února 2023 v úterky od 14 do 15 hodin, jednou za 14 dní v prostorách poradny. První termín setkání je 7. 2. 2023 ve 14 hodin v PPP Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 513.

Případní zájemci se prosím ozvěte nejpozději do 16. 1. 2023 na email: info@pppuo.cz. V emailu uveďte jméno dítěte, datum narození a telefonický kontakt.

 

Reedukační program – náprava čtení a psaní pro žáky 3., 4. tříd (i starších)

Program je zaměřen na rozvoj sluchového a zrakového vnímání, rozvoj percepčně motorických funkcí. Cílem programu je zmírnit obtíže dítěte, pomoci jim zvládnout čtení, psaní, orientaci v gramatice.

Vhodný je především pro děti se specifickými poruchami učení, jako je dyslexie, dysortografie, pomalým osobnostním tempem. Je také vhodný pro děti s podprůměrnými výsledky ve škole.

Kurz je koncipován do 6 setkání. Setkání probíhá 1x týdně v PPP v Ústí nad Orlicí v odpoledních hodinách.

V případě zájmu nás kontaktujte na našem telefonním čísle: 465 521 296, nebo e-mailem info@pppuo.cz.

Kontaktní osoba: Mgr. Edita Hrdinová Keprtová

 

Kurz – rozvoj dílčích funkcí

Kurz je zaměřen na rozvoj dílčích funkcí, se zaměřením na rozvoj konkrétní funkce či funkcí formou skupinové či individuální práce v období před nástupem a na počátku školní docházky.

Jedná se o:

  • funkci zrakového vnímání;
  • funkci sluchového vnímání;
  • funkci jemné motoriky a grafomotoriky;
  • funkci prostorové orientace;
  • funkci intermodality – schopnost spojovat sluchové a zrakové podněty;
  • funkci seriality – schopnost vnímání časového sledu, schopnost vytvářet řady a souslednosti.

ČEMU POMÁHÁ

  • Prevenci obtíží při osvojování čtení, psaní a počítání.
  • Prevenci rozvoje specifických poruch učení.

Kontaktní osoba: Mgr. Edita Hrdinová Keprtová

 

Kurz  Feuersteinova metoda instrumentální obohacování (FIE)

Feuersteinova metoda instrumentální obohacování (FIE) je mezinárodně rozšířená metoda, která přináší vynikající výsledky ve zvyšování kritického myšlení a rozvíjení schopnosti učit se u dětí i dospělých. Používá se také jako nápravný program pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Program instrumentálního obohacování má 2 řady (dle věku):

  • FIE Standard, která má 14 instrumentů (pro věk 8–dospělost) a
  • FIE Basic, která má 11 instrumentů (pro děti ve věku 3–8 let).

Metoda rozvíjí schopnosti dětí, učí je „strategii“ při řešení úkolu, kterou následně mohou využít při řešení domácího úkolu i běžných situací. Školákům tak nabízíme možnost rozvíjet dovednosti odlišnou formou, než je klasické učení, bez tlaku na výkon a soutěžení. Program podporuje rozvoj vnitřní motivace k učení. Děti jsou motivované a učí se, že jsou schopné podat výkon, který vede k úspěchu, i když například ve škole zatím úspěšné nejsou.

Kontaktní osoba: Mgr. Edita Hrdinová Keprtová

 

Elokované pracoviště Svitavy:

Podpůrný program pro děti se syndromem ADHD

V rámci podpůrného programu budeme zábavnou formou rozvíjet pozornost, paměťové funkce a komunikační dovednosti dětí, učit děti relaxačním technikám, posilovat jejich schopnost navazovat vztahy a orientovat se v nich, atd. Podpůrný program je určen žákům 1. stupně ZŠ.

Více informací k podpůrnému programu.

 

Herní klub pro bystré hlavy

Cílem klubu je zábavnou formou rozšiřovat obzory všech zvídavých dětí ve věku 7 až 12 let. Klub je určen nadaným dětem, které chtějí svůj volný čas trávit smysluplně a mají zájem o aktivní poznávání okolníhosvěta, deskové a karetní hry, logické úlohy, hlavolamy, šifry a kvízy.

Více informací k hernímu klubu.