Výchovní poradci

Důležité termíny pro výchovné poradce 2024

Dvoudenní výjezdní setkání v Bělči nad Orlicí se uskuteční dne 26. - 27. 3. 2024.

Níže je uveden přehled on-line setkání pro období leden - červen 2024, která budou probíhat vždy od 14 do 15.

I. Standardní činnosti výchovného poradce

Poradenské činnosti:
 
 1) Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě  žáků, tj. zejména:
 a) koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství - kariérovým vzděláváním a  diagnosticko-poradenskými činnostmi zaměřenými k volbě vzdělávací cesty žáka,
  b) základní skupinová šetření k volbě povolání, administraci, zpracování a interpretaci zájmových  dotazníků v rámci vlastní odborné kompetence a analýzy preferencí v oblasti volby povolání žáků,
  c) individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti (ve spolupráci s  třídním učitelem),
  d) poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků (ve spolupráci s  třídním učitelem),
 e) spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (poradna, centrum) a středisky výchovné péče  při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy,
  f) zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích úřadů práce  a poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních  služeb těchto středisek.
  2) Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a  příprava návrhů na další péči o tyto žáky.
  3) Zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb (vstupní a   průběžné) a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 4) Příprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole, koordinace poskytování  poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace  vzdělávacích opatření u těchto žáků.
  5) Poskytování služeb kariérového poradenství žákům/cizincům se zřetelem k jejich speciálním  vzdělávacím potřebám.
 
Metodické a informační činnosti
 
 1) Zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence.
  2) Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků,   integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod.
 3) Předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními   vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy.
 4) Poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízeních v regionu, o   jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným    zástupcům.
 5) Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských   zařízení a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.
 6) Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření.